Štvrtok, Júl 18, 2024
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

História FS Poľana

Súbor vznikol na prelome rokov 1955 - 1956 a prvýkrát vystúpil 12. apríla 1956 v národnom podniku Bučina vo Zvolene. Už v tomto roku získal 1. miesto v krajskom kole Súťaže tvorivosti mládeže v Banskej Bystrici. Tým sa začalo jeho úspešné účinkovanie.

archívna fotografia

Roku 1959 mal súbor už 60 členov, k čomu prispelo rozšírenie o dramatickú zložku. V tomto čase sa formovalo aj Divadielko poézie Ľ. Štúra a estrádne zložky spoločenského tanca a tanečnej hudby, ktoré obohacovali program súboru.

Do roku 1968 pôsobil súbor pri Rektoráte VŠLD, potom prevzali nad ním patronát organizácie ROH a ČSM.

Materiálne a finančné podmienky pre činnosť folklórneho súboru sa zlepšili, keď sa vyriešili právne vzťahy medzi súborom a zriaďovateľom - Rektorátom VŠLD. V r. 1976 schválilo Kolégium rektora VŠLD Štatút folklórneho súboru Poľana. Vedenie školy vytváralo optimálne materiálne i finančné podmienky pre celú činnosť. Kontinuitu práce zaručovali skúsení členovia vedenia súboru J. Račko, M. Almássyová a riaditeľ E. Senko.

Veľkým prínosom pre súbor bolo to, že vedenia mužskej speváckej skupiny sa ujal vynikajúci interpret ľudových piesní M. Križo. Táto skupina sa čoskoro stala pilierom umeleckej úrovne celého súboru.

Roku 1972 súbor nacvičoval program, s ktorým sa popri pravidelných vystúpeniach v škole, meste a okrese zúčastnil na krajskom kole Súťaže ľudovej umeleckej tvorivosti v Martine. Získal čestné uznanie za programový blok a niekoľko ocenení za spev a hru na fujare. V tom istom roku bol i na celoslovenskej súťaži vysokoškolských folklórnych súborov v Nitre. Tu sa prvýkrát výrazne presadila mužská spevácka skupina. Získala cenu za najlepší spevácky prejav. Potom už súbor pravidelne vystupoval pri rôznych kultúrnych podujatiach, ba aj v rozhlase a televízii. Zúčastňoval sa na festivaloch vo Východnej, Heľpe, Detve. Roku 1974 získal v súťaži vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen celkovo druhé miesto a tri ceny: za najlepší spevácky prejav (mužská spevácka skupina), za štýlový prejav ľudovej hudby a za choreografiu. O rok neskôr sa súbor zúčastnil na zahraničných festivaloch v Poľsku a Bulharsku. Z ďalších rokov treba spomenúť vystupovanie roku 1977 v Čs. televízii v súťaži "Pred nami rok 2000" a 2. miesto v súťaži speváckych skupín v tom istom roku v Myjave.

vítazný  blok

Roku 1978 sa súbor stal víťazom celoslovenskej súťaže vysokoškolských súborov Akademický Zvolen, opäť získal cenu za najlepšiu spevácku skupinu a za choreografiu. Všetky súťaže v týchto rokoch absolvovala mužská spevácka skupina s osobitnými uznaniami a mnohými cenami. Spestrením bola účasť na Celoštátnej spartakiáde v Prahe 1980. Na kvalitatívnych prehrávkach folklórnych súborov v Žiari nad Hronom roku 1981 sa súbor Poľana predstavil celovečerným programom. Bol zatriedený do B-kategórie, čo ho oprávňovalo reprezentovať náš folklór i v zahraničí. Túto kategóriu si obhájil aj neskôr v rokoch 1984 a 1989. V rokoch 1983 a 1984 vystupoval súbor v televíznej súťaži "Skúšky bez indexu". V tomto období zastával funkciu choreografa J. Tlučák, neskôr I. Krista, ktorého v roku 1984 vystriedal František Chudý. V tejto funkcii pôsobí dodnes.

František Chudý

Vedenia speváckej zložky sa po M. Križovi a krátkom pôsobení I. Nemčoka ujal v rokoch 1987-1992 M. Pavlík, ktorého ako hlasového pedagóga na jeden rok vystriedal I. Smolík. Od roku 1993 bol vedúcim oboch speváckych zložiek poverený A. Králik, avšak v súčasnosti pracuje len s mužskou speváckou zložkou. Roku 1988 sa v súbore vytvorila dievčenská spevácka skupina pod vedením speváčky ľudových piesní Anny Šatanovej. Už roku 1993 spevácka skupina získala cenu na Akademickom Zvolene a roku 1995 a 1997 sa aj celý súbor stal laureátom Akademického Zvolena. Po nej vo funkcii vedúcej pôsobili ešte Jana Benková, Zuzana Fabianová, Pavol Gejdoš, Lucia Šalapková a Mária Krajčovičová.

Od roku 1979 súbor vystupoval na medzinárodných festivaloch v Rakúsku, Poľsku, Taliansku, Španielsku, Turecku, Sýrii, Maďarsku, Belgicku, na Cypre, Ukrajine a vo Francúzsku a Portugalsku.

Od roku 1981 pôsobil folklórny súbor pri VŠLD ako jej účelové zariadenie so záväzným organizačným poriadkom a od roku 1990 je folklórny súbor Poľana záujmovou zložkou Technickej univerzity. V súčasnosti sú členmi súboru prevažne študenti našej univerzity, ale aj študenti iných škôl a zamestnanci rôznych organizácií. Súbor vo všetkých zložkách - hudobnej, tanečnej, speváckej mužskej a speváckej ženskej skupine má v tomto období 70 členov.

Vedenie súboru

V súčasnosti je riaditeľom súboru Pavol Gejdoš. Umeleckým vedúcim a zároveň tanečným pedagógom je František Chudý, vedúcim mužskej speváckej zložky Alexander Králik, vedúcim ženskej speváckej skupiny je Daniel Bebej a vedúcim ľudovej hudby Miroslav Danihel.